Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy giáo Đỗ Mạnh Hà)
 • (Thầy giáo Ngô Văn Chinh)

Điều tra ý kiến

Chào mừng bạn ghé thăm trang Web của trường THCS Tô Hoàng, bạn là ai:
Giáo viên của trường TH
Giáo viên trường khác
Học sinh của trường TH
Học sinh trường khác
Khách ghé thăm

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Trường THCS Tô Hoàng - Hà Nội.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TUYỂN 3 ĐỀ E VÀO 10 - VĨNH PHÚC - 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: 3 pdf & 3 word 7
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:07' 19-08-2012
  Dung lượng: 462.9 KB
  Số lượt tải: 258
  Số lượt thích: 0 người


  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

  Đề chính thức
  Mã đề thi 169
  

  KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011-2012
  ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
  Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề
  (Đề thi có 02 trang, 40 câu trắc nghiệm)
  Lưu ý: Thí sinh phải ghi mã đề thi vào tờ giấy thi trước khi làm bài.
  Họ, tên thí sinh:.........................................................................
  Số báo danh:..............................................................................
  Chọn câu (ứng với A, B, C hoặc D) có nghĩa gần nhất với câu cho trước trong các câu từ 1 đến  3.
  Câu 1: “I’m working in London now,” Nam said.
  A.   Nam said that he was working in London then. B.   Nam said that he is working in London then.
  C.   Nam said that he was working in London now. D.   Nam said that I was working in London then.
  Câu 2:  She is writing a letter to her pen-pal.
  A. A letter is being writing to her pen-pal. B. A letter is writing to her pen- pal.
  C. A letter is written to her pen-pal. D. A letter is being written to her pen-pal.
  Câu 3:  She hasn’t visited her hometown for two years.
  A. She last visited her hometown two years ago. B. She visited her hometown for two years.
  C. She didn’t visit her hometown for two years. D. She didn’t visit her hometown two years ago.
  Chọn phương án đúng nhất (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành các câu từ 4 đến 23.
  Câu 4: I asked him _______ he came from.
  A. where B. what C. who D. which
  Câu 5:  I wish my summer holiday ________ longer.
  A. will be B. has been C. were D. is
  Câu 6:  Tomorrow the director will have a meeting _______  8:00 am to 10:00 am.
  A. among B. in C. from D. between
  Câu 7:  He said he ________ come back later.
  A. would B. will C. will be D. would be
  Câu 8:  Your sister writes poems and stories, ________ she?
  A. does B. doesn’t C. will D. won’t
  Câu 9:  If I ______ a bird, I would be a dove.
  A. am B. will be C. were D. would be
  Câu 10:  It rained hard; _______, my father went to work.
  A. However B. So C. Because D. Therefore
  Câu 11:  The doctor advised me ________ jogging every morning.
  A. to go B. going C. go D. went
  Câu 12:  How much ________ do you want?
  A. bananas B. sugar C. candies D. eggs
  Câu 13:  We _______ to the countryside two months ago.
  A. will go B. go C. have gone D. went
  Câu 14:  My students enjoy _______ English very much.
  A. learn B. learning C. learnt D. to learn
  Câu 15:  Laura fell asleep during the lesson ________ she was tired.
  A. so B. but C. because D. therefore
  Câu 16:  We ________ anything from James since we left school.
  A. haven’t heard B. didn’t hear C. don’t hear D. heard
  Câu 17:  You have lived in this city since 1998, _______?
  A. did you B. have you C. didn’t you D. haven’t you
  Câu 18:  We will start our trip _______ 6 o’clock ________ the morning.
  A. in / in B. at / in C. in / at D. at / at
  Câu 19:  Do you know the man ________ you met at the party yesterday?
  A. whose B. which C. whom D. what
  Câu 20:  What will you do if you _______ the final examinations?
  A. will pass B. would pass C. pass D. passed
  Câu 21:  The bike _______ I have just bought is very cheap.
  A. which B. who C. what D. where
  Trang 1/2 - Mã đề thi 169


  Câu 22:  This newspaper ________ everyday.
  A. is publishing B. published C. is published D. publish
  Câu 23:  The children sang ________ during the trip.
  A. unhappy B. happiness C. happy D. happily
  Đọc kỹ 
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓